Bijscholen was nog nooit zo leuk!

Algemene voorwaarden

Algemeen

Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte, uitgevoerde dienst of overeenkomst tussen Velgio VOF, met maatschappelijke zetel te 2500 Lier, Hagenbroeksesteenweg 171D, ingeschreven in KBO onder het nummer 0669 895 262 en haar klant. Door online in te schrijven voor een opleiding/cursus aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden en verbindt men zich ertoe deze na te leven.

Totstandkoming van overeenkomsten

Tussen Velgio VOF en de klant komt pas een overeenkomst tot stand door de ondertekening van de overeenkomst/offerte of op het ogenblik dat Velgio VOF de (online) inschrijving voor een opleiding bevestigt via mail. Het door de klant opgegeven emailadres bij inschrijving, zal door Velgio gebruikt worden als aan de klant tegenstelbare communicatieweg. De werking of de toegang tot dit mailadres valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant.

Verplichtingen klant

Naast de verplichtingen opgenomen in de ondertekende overeenkomst / offerte, zal de klant steeds het nodige materiaal ter beschikking stellen aan Velgio VOF dat voldoet aan de wettelijke norm.

De chauffeur (cursist) dient voor de 3 uur achter het stuur in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs en een geldige medische schifting. Indien niet in het bezit van een geldig rijbewijs en/of medische schifting is de instructeur verplicht de praktijkopleiding stop te zetten. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien zijn voor de klant.

De klant bevestigt dat Velgio VOF bij een opleiding nooit zelf de voertuigen van de klant zal en mag besturen. Velgio VOF (werknemer, onderaannemer of aangestelde) kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige schade of ongeval. De bestuurder van het voertuig (cursist) blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het door hem bestuurde voertuig. Alle controles door bevoegde diensten, alsook alle boetes en financiële gevolgen ten gevolge van controles zijn te allen tijde ten laste van de klant.

Het leslokaal moet beantwoorden aan de door MOW opgestelde eisen:

 1. Voorzien zijn van tafels en stoelen naargelang het aantal deelnemers.
 2. De leslokalen mogen niet worden ingericht in een private woning noch in een drankgelegenheid.

Het voertuig dat wordt gebruikt voor de praktijklessen moet beantwoorden aan de voorwaarden van artikel 38 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs. (Zie Wegcode.be)

§5. De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie C legt het praktische examen af met een voertuig behorend tot de categorie C, waarvan de maximale toegelaten massa ten minste 12.000 kg, de lengte ten minste 8 m en de breedte ten minste 2,40 m bedraagt en dat op een horizontale weg een snelheid van ten minste 80 km/u. bereikt.

Het voertuig moet uitgerust zijn met ABS, met een versnellingsbak waarbij de versnelling manueel door de bestuurder kan worden gekozen en met een controleapparatuur als bedoeld in de Verordening (EEG) nr. 3821/85.

De laadruimte moet bestaan uit een gesloten opbouw die ten minste even breed en hoog is als de cabine en die de volledige laadvloer bedekt.

De feitelijke totale massa van het voertuig moet minimaal 10.000 kg bedragen.

Het voertuig moet een lading hebben met een gewicht dat minstens gelijk is aan de helft van het nuttige laadvermogen van het voertuig. De lading mag niet bestaan uit ADR producten, noch uit levende dieren of uit producten die misselijkheid veroorzaken. De lading moet degelijk vastgemaakt zijn. De examinator kan, zo nodig, overgaan tot een weging van het voertuig.

§6. De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie C + E legt het praktische examen af met een geleed voertuig of een samenstel bestaande uit een voertuig van de categorie C, dat beantwoordt aan de voorwaarden gesteld in § 5, en een aanhangwagen van ten minste 7,5 m lang.

Het gelede voertuig of samenstel moet een maximaal toegelaten massa van ten minste 20.000 kg hebben, ten minste 14 m lang en ten minste 2,40 m breed zijn en op een horizontale weg een snelheid van ten minste 80 km/u. bereiken.

Het gelede voertuig of samenstel moet uitgerust zijn met ABS, met een versnellingsbak waarbij de versnelling manueel door de bestuurder kan worden gekozen en met een controleapparatuur als bedoeld in de Verordening (EEG) nr. 3821/85.

De laadruimte van de aanhangwagen moet bestaan uit een gesloten opbouw die ten minste even breed en hoog is als het trekkende voertuig. De gesloten opbouw mag ook lichtjes minder breed zijn dan het trekkende voertuig, zolang het zicht naar achteren alleen door middel van de buitenspiegels van het trekkende voertuig mogelijk is.

De feitelijke totale massa van het gelede voertuig of het samenstel moet minimaal 15.000 kg bedragen.

Het gelede voertuig of het samenstel moet een lading hebben met een gewicht dat minstens gelijk is aan de helft van het nuttige laadvermogen van het gelede voertuig of van het samenstel. De lading mag niet bestaan uit ADR producten, noch uit levende dieren of uit producten die misselijkheid veroorzaken.

De lading moet degelijk vastgemaakt zijn en, in voorkomend geval, verdeeld zijn over het trekkende voertuig en de aanhangwagen. De examinator kan, zo nodig, overgaan tot een weging van het voertuig of het samenstel.

§7. De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie D legt het praktische examen af met een voertuig behorend tot de categorie D, dat ten minste 10 m lang en ten minste 2,40 m breed is en op een horizontale weg een snelheid van ten minste 80 km/u. bereikt.

Het voertuig moet uitgerust zijn met ABS en met een controleapparatuur als bedoeld in de Verordening (EEG) nr. 3821/85.

Prijzen

Al onze prijzen zijn in Euro en exclusief 21% BTW.

Betaling

De klant ontvangt voor aanvang van de opleiding / dienst een factuur met een betalingstermijn van 14 dagen. Elke factuur dient betaald te zijn vóór aanvang van de opleiding / dienst. Bij niet (integrale) betaling van de factuur voor aanvang van de opleiding, wordt de klant de toegang tot de opleiding / dienst geweigerd, zonder dat de klant hiervoor aanspraak kan maken op enige schadevergoeding of compensatie, onverminderd eventuele schadevergoeding voor Velgio. Betaalde voorschotten, blijven in dat geval definitief verworven door Velgio VOF.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlintresten verschuldigd op het onbetaalde factuurbedrag ten belope van 1% per maand of 12% per jaar. Bovendien is de klant in geval van niet-tijdige betaling van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van 100,- €. Velgio VOF behoudt zich het recht om een hogere schadevergoeding te eisen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

Bij niet (tijdige) betaling van een factuur, behoudt Velgio VOF het recht voor om de uitvoering van alle lopende opdrachten van die klant te schorsen en niet over te gaan tot afgifte van behaalde certificaten, attesten, diploma's en getuigschriften tot alle openstaande facturen van die klant, volledig zijn voldaan. Dit zonder dat Velgio aansprakelijk kan zijn voor de schade die hieruit zou kunnen volgen.

Facturen dienen schriftelijk te worden geprotesteerd binnen de vijf (5) dagen na ontvangst van de factuur. Protest van de factuur schort de betalingsverplichting in hoofde van de klant niet op. In geval er meerdere klanten/opdrachtgevers zijn voor één dezelfde lesopdracht, zijn zij hoofdelijk en solidair tot betaling gehouden.

Met het oog op wederkerigheid, zal Velgio ook een rente van 1% per maand of 12% per jaar verschuldigd zijn bij niet tijdige betaling van een factuur van de klant, evenals een forfaitair schadevergoeding van 15% bij niet tijdige betaling (min. 100 €).

Overmacht

In geval van overmacht hebben partijen het recht de overeenkomst te beëindigen, zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding. Dient beschouwd te worden als een geval van overmacht, een ontheffing van aansprakelijkheid inhoudend, elke onvoorzienbare of onvermijdelijke gebeurtenis, die door haar aard of door de gevolgen voor de partij die er zich op beroept, niet kan vermelden of overwonnen worden door genoemde partij, en die niet het gevolg is van een fout van deze laatste, en die van die aard is dat zijn de uitvoering van de contractuele verplichtingen, geheel of gedeeltelijk, voorlopig of definitief onmogelijk maakt.

Overmacht kan slechts worden ingeroepen indien de partij die de overmacht inroept de andere partij schriftelijk heeft ingelicht omtrent het begin en het einde van het geval van overmacht binnen de tien (10) dagen vanaf het verschijnen of het verdwijnen van overmacht.

Worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd: Staking of lock-out, brand, overstroming, ziekte of onbeschikbaarheid van de toegewezen lesgever/dienstverlener (die door omstandigheden niet tijdig kan vervangen worden) of gewijzigde wetgeving en /of richtlijnen van MOW/FOD Mobiliteit. Deze opsomming is niet exhaustief.

Velgio VOF of klant kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van overmacht. In geval van overmacht wordt er door Velgio VOF en de klant gezocht naar een oplossing. Indien er geen oplossing overeengekomen wordt, wordt de overeenkomst van Velgio VOF en de klant ontbonden. In dat geval is Velgio VOF slecht gehouden tot terugbetaling van hetgeen zij reeds had ontvangen van de klant voor de geannuleerde dienst, dit onder teruggave door de klant van reeds overgemaakte documentatie vanwege Velgio.

Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten of gebruiksrechten met betrekking tot de door Velgio VOF geproduceerde en/of aan de klant overgemaakte informatie, studies, documentatie en ontwerpen (met inbegrip van foto's, syllabi, folder, werkfiches, PowerPoint presentaties, logo's, website, …) zijn en blijven exclusieve eigendom van Velgio. Het overmaken van enige documentatie kan niet worden aangemerkt als een uitdrukkelijke of impliciet licentie/recht tot eigen gebruik, vermenigvuldiging of openbaring aan derden van deze documentatie, tenzij Velgio VOF daarvoor haar schriftelijke toestemming heeft verleend. Het is de klant ook verboden wijzigingen aan te brengen aan deze documentatie en stukken. In elk geval behoort elke aanpassing aan of herwerking van de documentatie, ook toe aan Velgio VOF.

Indien de klant vaststelt dat een derde inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van Velgio VOF, dient de klant dit onverwijld te melden aan Velgio VOF.

Annulering of vroegtijdige beëindiging van overeenkomsten

Eens een overeenkomst is tot stand gekomen, dient elke annulering van een opdracht / opleiding/dienst door de klant schriftelijk te gebeuren en is zij slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door Velgio VOF.

 • Bij annulering, langer dan een maand voor aanvang van de opleiding, worden geen kosten of winstderving aangerekend.
 • Bij annulering binnen een maand voor aanvang van de opleiding, wordt 50% van het initiële factuurbedrag aangerekend aan de klant.
 • Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de opleiding wordt 100% van het initiële factuurbedrag aangerekend aan de klant.
 • Bij no-show - zijnde het niet aanwezig zijn op afgesproken locatie - wordt ook het gehele factuurbedrag aangerekend aan de klant.

In geval van annulering vanwege Velgio – uitgezonderd door ziekte of onbeschikbaarheid docent of instructeur – zijn dezelfde vergoedingen verschuldigd aan de klant.

Niet-afwerving medewerkers

De klant en Velgio verbinden zich er toe geen enkele vorm van samenwerking (met het oog op het leveren van gelijkaardige diensten waarvoor partijen hadden gecontracteerd) aan te gaan met elkanders personeel of zelfstandige medewerkers van Velgio - noch rechtsreeks noch onrechtstreeks, en dit zowel tijdens de duur van de overeenkomst als tijdens een periode van twaalf (12) maanden nadat de laatste overeenkomst tussen partijen werd beëindigd, om welke reden dan ook. Elke inbreuk op deze clausule, geeft recht op een forfaitaire schadevergoeding van 25.000 € te betalen aan de andere partij zonder dat dit afbreuk zal doen aan het recht van partijen om bijkomende schadevergoeding te eisen wanneer bijkomende schade kan bewezen worden.

Ontbinding

Partijen hebben het recht om de overeenkomst te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling - onverminderd het recht tot het vorderen van bijkomende schadevergoeding (voor de gemaakte kosten, rente en schade ) - kosteloos ten laste van andere partij te ontbinden, in de volgende gevallen:

 • Bedrog of zware fout van de andere partij.
 • Faillissement, vereffening, stopzetting of kennelijk onvermogen van de andere partij.
 • Indien andere partij herhaaldelijk in gebreke blijft met de nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende, gewichtige verplichtingen, ondanks termijn tot regularisatie.
 • Indien het zeggenschap of feitelijk bestuur over de andere partij wijzigt.
 • Indien beslag werd gelegd op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de andere partij.
 • Indien de andere partij afgesproken betalingsvoorwaarden niet stipt naleeft.
 • Indien er ernstige en gewichtige redenen zijn om er aan te twijfelen dat de andere partij zijn verplichtingen zal (kunnen) nakomen.

In geval van ontbinding worden alle openstaande facturen ten aanzien van elkaar onmiddellijk en integraal opeisbaar.

Aansprakelijkheid

Indien Velgio VOF (met inbegrip van werknemers, onderaannemers en aangestelde) aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot datgene wat in dit artikel is bepaald. Velgio VOF is slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door haar opzettelijke fout of haar bedrog. Voor overige fouten is Velgio VOF niet aansprakelijk.

Ingeval Velgio VOF aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Velgio VOF ten aanzien van de klant beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht van de klant, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Ingeval de schade door een verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van Velgio VOF in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door haar verzekeraar wordt uitgekeerd.

Velgio VOF is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Velgio VOF is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde wint, gemiste besparingen en schade aan klanten of derden.

Overige voorwaarden

De overeenkomst komt tot stand tussen Velgio en de klant. Indien de klant de overeenkomst is aangegaan voor haar werknemers, haar medewerkers of haar eigen klanten, zal de initiële klant - die als opdrachtgever wordt geïndividualiseerd - niettemin de enige contractspartij zijn en blijven ten aanzien van Velgio. Velgio heeft geen enkele rechtstreekse verplichting ten aanzien van deze derden. De klant is verantwoordelijk ten aanzien van haar werknemers, medewerkers of klanten, om de contractuele voorwaarden te doen naleven en ter kennis te brengen.

Het is Velgio die naar eigen inzicht een bepaalde instructeur of docent – al dan niet in onderaanneming - zal ter beschikking stellen of afvaardigen. Op elk ogenblik kan Velgio – zonder verantwoording – een (toegewezen) instructeur of docent wijzigen indien omstandigheden hiertoe nopen. De identiteit van de instructeur of docent wordt geacht niet bepalend te zijn voor de klant, tenzij anders overeengekomen.

De nietigheid of onafdwingbaarheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden brengt op geen enkele wijze de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in het gedrang. Desgevallend dient de ongeldige bepaling vervangen te worden door een rechtsgeldige, die het best overeenkomt met de geest van de nietige of onafdwingbare bepaling.

Velgio heeft in geen geval de verplichting bepaalde overeenkomsten of opdrachten te aanvaarden. Het staat Velgio vrij – zonder enige motivering – opdrachten van eerdere klanten te weigeren.

Herziening van de Algemene voorwaarden

Velgio VOF behoudt zicht het recht voor om eenzijdig wijzigingen door te voeren in de algemene voorwaarden. Deze gewijzigde Algemene voorwaarden zijn dan van kracht 1 maand na verschijnen op de website.

Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

Onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht. Betwistingen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout, België.

Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken en om jouw voorkeuren op te slaan. Door op "Alle cookies accepteren" te klikken ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in ons cookiebeleid.

Alle cookies accepteren Alleen noodzakelijke cookies